sbjugy
武林盟主

[2024] [大陆] [喜剧] [纯净] [夸克下载][没有一顿火锅解决不了的事][WEB-MKV/3.8G][国语中字][4K-2160P][多版更新]

-->

◎译 名 没有一顿火锅解决不了的事 / Nothing Can't Be Undone by a HotPot

◎年 代 2023

◎产 地 中国大陆

◎类 别 喜剧 / 悬疑 / 犯罪

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2024-05-01(中国大陆点映) / 2023-12-22(海南岛国际电影节)

◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt26689942/

◎豆瓣评分 6.0/10 (35581人评价)

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36207371/

◎片 长 128分钟

◎导 演 丁晟 Sheng Ding (id:1274856)

◎编 剧 修潇楠 XiaoNan Xiu (id:1466733)

     丁晟 Sheng Ding (id:1274856)

     王航 Hang Wang (id:1447482)

◎演 员 杨幂 Mi Yang (id:1052359)

     于谦 Qian Yu (id:1274307)

     田雨 Yu Tian (id:1316331)

     余皑磊 Ailei Yu (id:1313809)

     李九霄 Jiuxiao Li (id:1330992)

     黄小蕾 Xiaolei Huang (id:1316146)

     讲武生 Wusheng Jiang (id:1410624)

     方刚 Gavin Fang (id:1463654)

     蒋强  (id:1513341)

     段鹏鹏  (id:1513342)

     韩红昌  (id:1513343)

     李捷 Jie Li (id:1403835)

     蓝瑞海  (id:1513344)

     徐多娜  (id:1513345)

     捞仔 Loudboy (id:1308940)

     丁豫 Yu Ding (id:1376690)

     冯立刚 Feng Ligang (id:1366922)

     陈晨  (id:1513346)


◎简 介

 人在做,天在看,人算终究不如天算。四个互不相识的人在戏院后台库房分赃,竟意外牵扯进一桩命案,一顿热辣滚烫的火锅翻滚着层出不穷的悬疑,贪婪和欺瞒引发连环逆转。终于,四人特殊身份渐渐浮出水面,神秘的真相也呼之欲出……


◎获奖情况 (共1项)

 第5届海南岛国际电影节 (2023)

 金椰奖 最佳影片奖(提名)

  └──丁晟 (id:1274856)
    https://pan.quark.cn/s/e8e7fdf0938b#1楼
发帖时间:2024-05-17 23:15:49   |   回复数:0
游客组